Podrobná pravidla kampaně Samsung „Kupte si kombinaci sušičky a pračky Samsung a získejte bonus ve výši až 7000 Kč!“ pro rok 2019

(dále jen jako „Kampaň“)

Obecné informace

1) Organizátor Kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046. (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“)

2) Pořadatel Kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053. (dále jen „Pořadatel“ nebo „Pořadatel Kampaně“)

3) Technický správce WEB systému Kampaně: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053.

4) Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen „Účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.

5) Kampaň probíhá od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2019, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 30. 04. 2019 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou.

6) V rámci Kampaně je možné čerpat bonusy pouze za nákup následujících kombinací produktů značky Samsung s níže uvedenými parametry:

Produkt

Model

Bonus

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW70M649OBW/ZE

         5 000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

         5 000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

         5 000 Kč

kombinace = sušička + pračka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

         7 000 Kč

sušička + pračka Samsung doma

DV90N62632W/ZE + vlastnictví pračky Samsung

         2 750 Kč

sušička + pračka Samsung doma

DV90N8287AW/ZE + vlastnictví pračky Samsung

         3 500 Kč

(dále jen „Produkty“ nebo každý zvlášť „Produkt“)

* Při nákupu sušičky samostatně je možno uplatnit nárok na bonus pouze v případě doložení vlastnictví jakékoliv pračky Samsung pocházející z distribuční sítě Organizátora, a to nahráním fotografie štítku s výrobním číslem vlastněné pračky Samsung při registraci produktu tj. při registraci nově zakoupené sušičky Samsung v registračním formuláři.

7) Podmínky pro účast v Kampani a čerpání bonusu (musí být splněny kumulativně):

a) Účastník musí zakoupit některý z Produktů značky Samsung uvedených v článku 6 těchto pravidel pocházející z distribuce Organizátora Kampaně, společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., přičemž seznam doporučených prodejen zahrnutých do distribuční sítě Organizátora Kampaně je uveřejněn na www stránkách www.samsung-bonus.eu a níže v těchto pravidlech v článku 7f).

b) Zakoupená kombinace Produktů musí být na jedné účtence. Zakoupením Produktu se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Produkt z distribuce Organizátora Kampaně dle článku 6) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2019. Účastník musí následně provést registraci na www stránkách www.samsung-bonus.eu anebo zasláním vyplněného formuláře na níže uvedený P. O. Box. Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Produktu uvedeného v seznamu v článku 6) těchto pravidel Účastník za stanovených podmínek získává možnost využití bonusu, a to obdržení částky ve výši až 7000 Kč. Maximální výše bonusu pro jednotlivé Produkty (resp. kombinaci Produktů) je uvedena v článku 6) těchto pravidel a je dána parametry zakoupeného Produktu. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Produktu na webových stránkách www.samsung-bonus.eu nebo doručením vyplněného formuláře na níže uvedený P. O. Box dle těchto pravidel a jeho převzetím Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem.

c) Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem zaregistrovali jeden z prvních 100 Produktů uvedených v článku 6) těchto pravidel v České republice (pořadí je určeno přesným datem, kdy Účastník po své předchozí registraci registroval Produkt splňující parametry uvedené v článku 6) těchto pravidel a nahrál účtenku a fotografii výrobního štítku – viz níže a splnil veškeré povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně).

d) Po registraci může Účastník čerpat i další bonusy Organizátora Kampaně. Zájem o využití bonusu, vrácení finanční částky (bonusu) zpět, podle těchto pravidel soutěže, Účastník projeví zaškrtnutím příslušného pole na stránkách www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním tohoto požadavku na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtována dle tarifu Účastníka. Dále je možné využít e-mailovou infolinku info@samsung-bonus.eu. Zájem musí Účastník projevit ve lhůtě do 14-ti dnů od nákupu Produktu uvedeného v článku 6) těchto pravidel, a to nejpozději do 30. 04. 2019, jinak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmínkou vzniku nároku na bonus je nákup alespoň jednoho Produktu splňujícího všechny parametry uvedené v článku 6) těchto pravidel v období od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2019. Zájem o využití bonusu lze způsobem stanoveným v článku 7 písm. c) těchto pravidel projevit pouze do 30. 04. 2019. Při pozdější registraci či nesplnění všech předepsaných parametrů Produktu, uvedených v článku 6) těchto pravidel, nárok na bonus nevzniká.

f) Seznam doporučených prodejen k zakoupení Produktu v České republice:

ALZA.CZ

DATART s.r.o.

ELECTROWORLD s.r.o.

ELVIA PRO s.r.o.

EURONICS a.s., HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři

EXPERT ČR s.r.o. a jeho maloobchodní distribuční partneři

Síť PLANEO, FAST ČR a.s. a jeho maloobchodní distribuční partneři

KASA.CZ

MALL.CZ

OKAY s.r.o.

ONLINESHOP.cz

PROTON s.r.o.

 

Registrace Účastníka a Produktů do Kampaně

8) Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využívat bonusů této Kampaně a není doposud řádně zaregistrován na základě své účasti v předchozích kampaních Organizátora Kampaně, musí se zaregistrovat do 14 dnů od provedení nákupu, nejpozději však do 30. 04. 2019. Pozdější registrace nebude povolena.

b) Účet Účastníka je tvořen a identifikován telefonním číslem mobilního telefonu Účastníka. Bez zadání platného čísla mobilního telefonu nebude registrace umožněna.

c) Přístup k účtu Účastníka je zabezpečen vložením mobilního telefonního čísla a hesla. Heslo se Účastník dozví při registraci. Heslo si může Účastník později změnit.

d) Dále je nutné stanoveným způsobem registrovat zakoupený Produkt, na který Účastník hodlá využít bonus. Pro aktivaci bonusu je nutné zaslat kopii daňového dokladu (účtenky, nebo faktury) a fotografii štítku se sériovým číslem registrovaného Produktu (štítek musí být umístěn z výroby na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné), a to buď poštou společně s vyplněným kuponem z letáku nebo přímo nahrát při registraci do registračního formuláře na www.samsung-bonus.eu.

e) V této Kampani je třeba registrovat Produkt/y – tzn. Produkt/y značky Samsung, jehož parametry jsou uvedené v článku 6) těchto pravidel, na který / které bude bonus uplatněn.

f) Registrace Produktu musí být kompletně dokončena nejpozději do 30. 04. 2019. Pozdější změny či úpravy registrace nebudou povoleny a nárok na bonus tím zaniká.

g) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka lze využít po dobu platnosti Kampaně maximálně dvou registrací Produktů, tak jak jsou popsány v článku 12, písmeno a).

h) Fotografie štítku je platná pouze tehdy, jedná-li se o originální štítek umístěný výrobou na Produktu – jiné fotografie štítků nejsou platné.

9) Registrace na www.samsung-bonus.eu:

a) Na www stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné uvést všechny údaje, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., město, PSČ), číslo mobilního telefonu Účastníka a e-mail. Dále může Účastník uvést číslo bankovního účtu pro převod bonusu. Zároveň Účastník vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

b) Po odeslání formuláře bude Účastníkovi sdělen výsledek registrace. Zda proběhla v pořádku, nebo zda je potřeba některé kolonky upravit nebo doplnit.

c) Pokud registrace proběhne v pořádku, zobrazí se Účastníkovi heslo – jako přístup k jeho vytvořenému účtu. Toto heslo přijde Účastníkovi i na e-mail a je třeba si jej schovat pro potřeby přístupu k účtu Účastníka.

d) Pro registraci Produktu je nutné vyplnit na další stránce model Produktu, výrobní číslo Produktu, cenu Produktu uvedenou na účtence (cena samotného Produktu s DPH – tedy bez pojištění apod.), datum nákupu, nahrát čitelnou kopii účtenky (daňového dokladu nebo faktury) prokazující nákup Produktu a nahrát čitelnou fotografii výrobního štítku Produktu, kde bude čitelné výrobní číslo (štítek naleznete na Produktu – fotografie štítků z obalů Produktů nejsou platné).

e) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro účely získání nároku na bonus dle této Kampaně je v případě registrace přes uvedené webové stránky okamžik doručení vyplněného formuláře registrace Produktu uvedeného v článku 6) a osoby Účastníka (pokud již není registrován) osobě zpracovávající registrace včetně doručení kopie účtenky a fotografie výrobního štítku prostřednictvím www.samsung-bonus.eu. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na bonus, bude Účastník informován e-mailem do 14 pracovních dnů po provedení registrace.

f) Provozovatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým poskytovatelem služeb jako spam, což Provozovatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.

g) Pokud Účastník od Provozovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého e-mailu – je možné, že mohla být zpráva Provozovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo antispamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší. Provozovatel ani Organizátor Kampaně nejsou odpovědní za případné vypršení platnosti bonusu z důvodu nedoručení či ztráty e-mailu s potvrzením nebo s bonusovým kódem, stejně tak jako za zneužití bonusu z důvodu zneužití přístupu k e-mailové schránce Účastníka třetí osobou.

10) Registrace pomocí P. O. Boxu:

a) Prostřednictvím P. O. Boxu může být registrován nejen Účastník, ale též Produkt Samsung.

b) Účastník získá na prodejně letáček, kde bude uveden formulář k vyplnění. Prostřednictvím formuláře vyjádří Účastník souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé. Kupon pro písemnou komunikaci je možné stáhnout také na webu www.samsung-bonus.eu.

c) Pro aktivaci bonusu je třeba poslat kopii účtenky a případné další požadované dokumenty dle článku 8d) těchto pravidel soutěže, a to poštou spolu s vyplněným formulářem (kuponem pro písemnou komunikaci) na níže uvedenou adresu P. O. Boxu, nebo nahráním přes svůj účet na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

d) Vyplněný formulář musí Účastník odeslat na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00.

e) Předpokládaná doba na zpracování formulářů do systému je maximálně 7 pracovních dní od doručení formuláře do P. O. Boxu.

f) Po zpracování formuláře a zavedení do systému bude Účastníkovi odeslán e-mail s výsledkem registrace. Pokud bude vše v pořádku, bude Účastníkovi zasláno heslo (pomocí e-mailu) – jako přístup na jeho účet na www.samsung-bonus.eu. V případě nedokončení registrace bude Účastníkovi volat infolinka Kampaně na Účastníkem uvedené telefonní číslo.

g) Organizátor Kampaně neodpovídá za nedoručení formulářů od Účastníka na P. O. Box.

h) Okamžikem rozhodným pro pořadí kupujících pro získání nároku na bonus dle této Kampaně je v případě registrace prostřednictvím P. O. Boxu den, kdy bude obálka s vyplněným formulářem registrace Produktu uvedeného v článku 6) a kopií daňového dokladu z nákupu tohoto Produktu a dalších dokumentů dle článku 8d) převzata Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem. Obálky převzaté v jeden den mají stejné pořadí. Pořadí přihlášek převzatých Organizátorem nebo jinou osobou pověřenou Organizátorem ve vztahu k registracím doručeným v tentýž den prostřednictvím webových stránek bude také stejné. O výsledku, tedy eventuálním vzniku či nezískání nároku na bonus, bude Účastník informován e-mailem obratem po provedení registrace.

Popis a uplatnění bonusu

11) Popis bonusu:

a) Zakoupením Produktu/ů uvedeného/ých v článku 6) těchto pravidel a po své registraci a registraci Produktu/ů má Účastník nárok na zaplacení bonusu ve výši až 7000 Kč (podle parametrů Produktu/kombinace Produktů) a za splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech.

b) Podmínkou pro využití tohoto bonusu je úplná registrace Produktu na www.samsung-bonus.eu, nebo prostřednictvím P. O. Boxu v souladu s článkem 10) těchto pravidel.

c) Bonus lze uplatnit v případě nákupu jednoho až dvou Produktů značky Samsung uvedených v článku 6) těchto pravidel v celkové výši od 2750 Kč do 7000 Kč podle parametrů Produktu/kombinace Produktů (seznam s konkrétními parametry Produktů, včetněpatřičné výše bonusů je uveden v článku 6 těchto pravidel).

12) Využití bonusu:

a) Žádost o zaslání bonusu Účastník projeví tak, že se přihlásí na svůj profil na www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potřebné k identifikaci požadavku: model Produktu, cenu Produktu uvedenou na daňovém dokladu (cena Produktu s DPH), kopie daňového dokladu z nákupu, datum nákupu, výrobní číslo Produktu (SN = identifikace Produktu = jedinečné číslo), fotografii výrobního štítku Produktu s čitelným výrobním číslem. V případě registrace samotné sušičky je třeba nahrát i fotografii štítku s čitelným výrobním číslem (S/N) vlastněné pračky Samsung, která pochází z distribuce Organizátora. Účastník může o bonus požádat též prostřednictvím infolinky +420 702 193 570. Na infolince nebo na www stránkách www.samsung-bonus.eu se Účastník dozví, zda splňuje podmínky pro využití bonusu.

b) Každý zakoupený Produkt, za jehož nákup bude poskytnut bonus, musí být zaregistrován na stránkách www.samsung-bonus.eu nebo, případně prostřednictvím P. O. Boxu dle článku 10) těchto pravidel, nejpozději do 30. 04. 2019 – registrace po tomto datu nebudou platné.

c) Bonus v patřičné hodnotě bude bezplatně zaslán na bankovní účet Účastníka uvedený v registračním formuláři nebo v písemném formuláři (kuponu pro písemnou komunikaci). Bonus je Organizátor povinen v oprávněných případech zaslat do 35 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace Produktu. V případě nákupu Produktu spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude bonus vyplacen pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Bonus nebude vyplacen ani v případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

d) Na žádost je možné také odeslat bonus peněžní poukázkou adresovanou Účastníkovi na adresu uvedenou Účastníkem při registraci. Tato poukázka však bude zpoplatněna podle ceníku České Pošty a nákladová částka bude odečtena z hodnoty bonusu.

Další ustanovení

13) Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad prokazující nákup Produktu. V případě uplatnění nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí Účastník nárok na využití bonusu. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Produktu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Produktu. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.

14) Organizátor Kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, požadovat další ověření pro určení nároku na bonus. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zdali Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v Kampani a vyhrazuje si právo nárok na bonus odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání Účastníka za účelem uplatnění bonusu v rámci Kampaně, má Organizátor právo takového Účastníka z Kampaně vyloučit, a to bez nároku na bonus.

15) Plátce DPH, který zakoupil Přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je při uplatnění bonusu v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

16) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat.

17) Vymáhání účasti či bonusu v Kampani soudní cestou je vyloučeno.

18) Výsledky Kampaně jsou konečné, bez možnosti odvolání.

19) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) bonusů.

20) Úplná a přesná pravidla Kampaně jsou dostupná na webových stránkách www.samsung-bonus.eu.

21) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu bonusu bankou nebo Českou poštou v případě peněžní poukázky.

22) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách www.samsung-bonus.eu. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným organizátorovi prostřednictvím webových stránek www.samsung-bonus.eu nebo zavoláním na infolinku +420 702 193 570.

23) Pracovní doba infolinky Kampaně je v pracovní dny od 8:00 do 16:00.