Informace o zpracování osobních údajů

Registrace účastníka, organizace a vyhodnocení kampaní a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel kampaní v souvislosti s účastí účastníka v kampani

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:

Účel zpracování

Registrace účastníka, organizace a vyhodnocení kampaní a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel kampaní v souvislosti s účastí účastníka v kampani

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, informace týkající se zařízení Samsung

 

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně, a to po dobu trvání kampaně a následně po dobu nutnou k ochraně práv Samsung CZ v souvislosti s kampaní, tj. po dobu 3 let od ukončení kampaně, které se účastník zúčastnil.


Účel zpracování

Prezentace výsledků kampaně, které se účastník zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené v rámci dané kampaně

 

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


Účel zpracování

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung 

 

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere účastník kampaně na vědomí, že má následující práva:

  • poskytnutí přístupu k osobním údajům, prostřednictvím kterého může získat zejména informace o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných údajů a případně i informace o tom, komu byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to relevantní. Také mu může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně o doplnění neúplných údajů;
  • výmaz údajů např. v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně;
  • přenositelnost údajů, dle které může účastník kampaně získat osobní údaje, které poskytl Správci, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů; a
  • zajištění, aby nebyl předmětem žádného automatického rozhodování;
  • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz;
  • další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále má účastník kampaně právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Kromě Samsung CZ, mohou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání osobních údajů do třetí země, Korey, na základě standardních smluvních doložek dle čl. 46 odst. 2 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Poskytnuté osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti Klapro s.r.o., se sídlem Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 152053, jako zpracovateli.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v kampani, nebude možné, aby se účastník kampaně zúčastnil. Samsung CZ je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese info.cz@samsung.com.

 

Pro níže uvedený účel zpracovává osobní údaje jako správce také společnost Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“).


Účel zpracování 

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung 


Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung UK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.