Kúpte si kombináciu sušičky a práčky Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR späť!

Zakúpte jeden z vybraných produktov Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR!

Organizátor kampane: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B. Usporiadateľ kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. Technický správca WEB systému kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČ: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053.

Pri nákupe jednej z kombinácií produktov Samsung, ktoré parametre sú uvedené v zoznamu parametrov produktov Samsung, môžete obdržať bonus až vo výške 270 EUR. Peniaze Vám budú zaslané na účet. Pre uplatnenie bonusu sa najprv zaregistrujte tu. Nezabudnite napísať model a výrobné číslo (S/N) zakúpených produktov a nahrajte účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) a fotografie originálnych štítkov z produktov s výrobným číslom (S/N).

Akcia platí od 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 pre prvých 500 registrovaných kombinácií produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora kampane.


Pravidlá čerpania bonusov "Kúpte si kombináciu sušičky a práčky Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR!“

Čerpanie bonusu je podmienené nákupom a registráciou akéhokoľvek kombinácie produktov Samsung, spĺňajúceho všetky parametre zo zoznamu parametrov uvedeného nižšie na tejto stránke a pochádzajúceho z distribúcie Organizátora kampane. Registráciu je možné vykonať do 14 dní od nákupu produktu, najneskôr však do 31. 12. 2019. Platnou registráciou sa rozumie registrácia kupujúceho – účastníka kampane a zakúpenej kombinácie produktov. K úspešnej registrácii je potrebné prevzatie registrácie vrátane všetkých príslušných dokumentov Organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom  alebo nahranie čitateľnej kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) potvrdzujúceho nákup produktu/ov spolu s fotografiou originálneho štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N) a vyplnenie všetkých potrebných údajov. Po splnení všetkých podmienok kampane bude účastníkovi zaslaný bonus v hodnote od 100 EUR do 270 EUR podľa parametrov zakúpené kombinácie produktov zo zoznamu uvedeného nižšie.


Zoznam parametrov produktov Samsung, na ktoré platí zľava pri ich kúpe:

Produkt

Model

Bonus

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

                    120 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

                    160 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

                    190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N8287AW/ZE + WW10M86INOA/LE

                    270 €

 

 

Zoznam odporúčaných predajní:

Andreashop.sk

Alza.sk

DATART

DOMOSS

Electro Expert - Samsung Galerie

Elsatex

EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri

FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri

Hej.sk

Krajčík Elektro

MALL

NAY

OKAY

PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri

PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri

Tpd.sk

  


Spôsoby registrácie:

Registrácia prostredníctvom www.samsung-bonus.eu

  • Vyplňte registračný formulár na stránke www.samsung-bonus.eu . Po úspešnej registrácii sa Vám zobrazí Vaše heslo - prístup k Vášmu účtu.
  • Tu je nutné nahrať kópiu Vášho účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) spolu s fotografiou originálneho štítku produktu s čitateľným výrobným číslom (S/N)

Registrácia prostredníctvom P.O.Boxu

  • Pre tento spôsob registrácie vystrihnite prosím Kupón na písomnú komunikáciu, ktorý je súčasťou letáku, a vyplnený ho odošlite na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika Do obálky prosím priložte aj kópiu svojho účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) spolu s fotografiou štítku s čitateľným výrobným číslom (S/N). Po spracovaní do systému Vám bude odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Vám zaslané heslo - pre prístup na Váš účet na www.samsung-bonus.eu.

Podrobné pravidlá nájdete tu alebo Vám ochotne odpovedia na našej infolinke +420 702 193 570 alebo e-mailom info@samsung-bonus.eu .


Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá kampane Samsung „Kúpte si kombináciu sušičky a práčky Samsung a získajte bonus vo výške až 270 EUR!“ pre rok 2019

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČ: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B. (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“).

2) Usporiadateľ Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Usporiadateľ kampane“).

3) Technický správca WEB systému Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miesto bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Obchodný zákonník)(napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "Účastník"). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník).

5) Kampaň prebieha od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, to znamená, že poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 31. 12. 2019 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.

6) V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba za nákup nasledujúcich kombinácií nových Produktov Samsung pochádzajúcich z distribúcie Organizátora Kampane s nižšie uvedenými parametrami:

Produkt

Model

Bonus

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW80M644OPW/ZE

                    120 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N62632W/ZE + WW90M649OPM/ZE

                    160 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N8287AW/ZE + WW90M740NOA/ZE

                    190 €

kombinácia = sušička + práčka

DV90N8287AW/ZE + WW10M86INOA/LE

                    270 €

(ďalej len „Produkty“ alebo každý zvlášť „Produkt“)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník musí kúpiť niektorý z Produktov pochádzajúci z distribúcie Organizátora Kampane, pričom zoznam predajní zahrnutých do distribučnej siete Organizátora Kampane je uverejnený na webovej stránke www.samsung-bonus.eu a nižšie v týchto pravidlách v článku 7 písm. f) týchto pravidiel.

b) Kúpou Produktu sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Produkt. Nákup sa musí uskutočniť v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019. Účastník musí následne vykonať registráciu na webovej stránke www.samsung-bonus.eualebo zaslaním vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Produktu Účastník za stanovených podmienok získava možnosť získať sumu vo výške až 270 EUR (ďalej len „Bonus“). Maximálna výška Bonusu pre kombináciu Produktov je uvedená v článku 6) týchto pravidiel a je daná parametrami zakúpeného Produktu. Zľava môže byť uplatnená až po riadnej registrácii Účastníka a Produktu na webových stránkach www.samsung-bonus.eu alebo doručením vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box podľa týchto pravidiel a jeho prevzatím organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom.

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom v Slovenskej republike zaregistrovali jeden z prvých 500 kombinácií Produktov (poradie je určené presným dátumom, keď Účastník po svojej predchádzajúcej registrácii zaregistroval Produkt a nahral účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) a fotografiu výrobného štítka – pozrite nižšie, a splnil všetky ďalšie povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane).

d) Po registrácii môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane. Záujem o Bonus Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na stránkach www.samsung-bonus.eualebo zavolaním tejto požiadavky na telefonickú infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarify operátora Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť v lehote do 14 dní od nákupu Produktu, najneskôr však do 31. 12. 2019, inak nemá na Bonus nárok .

e) Podmienkou vzniku nároku na Bonus je nákup aspoň jedného Produktu spĺňajúceho všetky parametre uvedené v článku 6) týchto pravidiel v období od 01. 09. 2019 do 31. 12. 2019. Záujem o využitie Bonusu možno prejaviť len do 31. 12. 2019 spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. c) týchto pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Produktu, uvedených v článku 6) týchto pravidiel, nárok na Bonus nevzniká.

f) Zoznam odporúčaných predajní na nákup Produktov vo Slovenskej republike:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
DOMOSS
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Tpd.sk

Registrácia Účastníka a Produktov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník získať Bonus a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať do 14 dní od vykonania nákupu, najneskôr však do 31. 12. 2019. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Produkt, na ktorý Účastník mieni využiť Bonus. Pre aktiváciu Bonusu je nutné zaslať čitateľnú kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografiu výrobného štítku s čitateľným sériovým číslom registrovaného Produktu (štítok musí byť originálny a umiestnený z výroby na Produkte - iné fotografie štítkov nie sú platné), a to buď poštou spolu s vyplneným kupónom z letáka, alebo priamo nahrať pri registrácii do registračného formulára na www.samsung-bonus.eu.

e) V tejto Kampani je možné registrovať len Produkt/y – tzn. Produkt/y značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6) týchto pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať.

f) Registrácia Produktu musí byť kompletne dokončená najneskôr do 31. 12. 2019. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na Bonus nárok.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka v Kampani možno použiť maximálne registráciu dvoch Produktov (resp. dve kombinácie Produktov).

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, o.č., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka a e-mail Účastníka. Ďalej môže Účastník uviesť číslo bankového účtu na prevod Bonusu. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a vo forme čestného vyhlásenia potvrdí, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie, teda či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky na požadovaných údajoch upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo príde Účastníkovi aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Po registrácii Účastníka je nutné registrovať Produkt, a to vyplnením nasledujúcich údajov na ďalšej stránke:
- model Produktu,
- výrobné číslo Produktu (SN = identifikácia Produktu = jedinečné číslo),
- cenu Produktu, tzn. cenu samostatného Produktu s DPH – bez poistenia apod., ktorá je uvedená na účtovnom doklade (pokladničnom bloku alebo faktúre),
- dátum nákupu

Účastník je ďalej povinný nahrať nasledujúce dokumenty
- čitateľnú kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) preukazujúci nákup Produktu a
- čitateľnú fotografiu originálneho výrobného štítku Produktu, kde bude čitateľné výrobné číslo (štítok nájdete na Produkte – fotografie štítkov z obalov Produktov nie sú platné).

e) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia vyplneného formulára registrácie Produktu a osoby Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a fotografie výrobného štítku prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na Bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní od vykonania registrácie.

f) Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

g) Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné vypršanie platnosti Bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie Bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

10) Registrácia pomocou P. O. Boxu:

a) Prostredníctvom P. O. Boxu môže byť registrovaný nielen Účastník, ale aj Produkt Samsung.

b) Účastník získa v predajni letáčik, na ktorom bude uvedený formulár na vyplnenie. Prostredníctvom formulára vyjadrí Účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a zároveň vo forme čestného vyhlásenia potvrdí, že vyplnené údaje sú pravdivé. Kupón pre písomnú komunikáciu je možné stiahnuť aj na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

c) Pre aktiváciu Bonusu je potrebné poslať kópiu účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a prípadné ďalšie požadované dokumenty podľa bodu 8d) týchto pravidiel súťaže, a to poštou spolu s vyplneným kupónom pre písomnú komunikáciu na nižšie uvedenú adresu P. O. Boxu.

d) Vyplnený formulár Účastník odošle na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00.

e) Predpokladaný čas na spracovanie formulárov a ich zanesenie do systému je maximálne 7 pracovných dní od doručenia formulára do P. O. Boxu.

f) Po spracovaní formulára a jeho zavedení do systému bude Účastníkovi odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Účastníkovi emailom zaslané heslo, prostredníctvom ktorého sa bude môcť prihlásiť na svoj účet na webovej stránke www.samsung-bonus.eu. V prípade nedokončenia registrácie bude Účastníkovi volať infolinka Kampane na telefónne číslo uvedené Účastníkom pri registrácii.

g) Organizátor Kampane nezodpovedá za vady doručenia formulárov od Účastníka do P. O. Boxu.

h) Rozhodným okamihom pre poradie Účastníkov za účelom získania nároku na Bonus je v prípade registrácie prostredníctvom P. O. Boxu deň, keď bude obálka s vyplneným formulárom registrácie Produktu uvedeného v článku 6) a kópiou účtového dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) a ďalších dokumentov podľa článku 8 písm. d) týchto pravidiel prevzatá Organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom. Obálky prevzaté v jeden deň majú rovnaké poradie. Poradie prihlášok prevzatých Organizátorom nebo inou osobou poverenou Organizátorom vo vzťahu k registráciám doručeným v ten istý deň prostredníctvom webových stránok bude určené podľa okamihu, keď Organizátor alebo spracovateľ začne otváranie obálok. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom obratom po vykonaní bezchybnej registrácie.

Popis a uplatnenie bonusu

11) Popis bonusu:

a) Po zakúpení Produktu/ov a po svojej registrácii a registrácii Produktu/ov a pri splnení všetkých ďalších podmienok stanovených v týchto pravidlách má Účastník nárok na Bonus vo výške až 270 EUR (podľa parametrov Produktu/kombinácie Produktov).

b) Podmienkou pre využitie tohto Bonusu je úplná registrácia Produktu na webovej stránke www.samsung-bonus.eu, alebo prostredníctvom P. O. Boxu v súlade s článkom 10) týchto pravidiel.

c) Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Produktov(kombinácie Produktov) v celkovej výške od 120 EUR do 270 EUR podľa parametrov Produktu/kombinácie Produktov (zoznam s konkrétnymi parametrami Produktov, vrátane patričnej výšky Bonusov je uvedený v článku 6) týchto pravidiel.

12) Využitie bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie Bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na webovej stránke www.samsung-bonus.eu, a registruje Produkt v súlade s čl. 9 písm. d) týchto pravidiel alebo Produkt registruje prostredníctvom P.O.Boxu v súlade s čl. 10 týchto pravidiel. Účastník môže o Bonus požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na webovej stránke www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie Bonusu.

b) Každý kúpený Produkt, na nákup ktorého bude poskytnutý bonus, musí byť zaregistrovaný na webovej stránke www.samsung-bonus.eu alebo prípadne prostredníctvom P.O. boxu podľa článku 10) týchto pravidiel najneskôr do 31. 12. 2019 – registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) Bonus v patričnej hodnote bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári alebo v písomnom formulári (kupóne pre písomnú komunikáciu). Bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Produktu uvedeného v článku 6). V prípade nákupu Produktu spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus vyplatený iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude vyplatený ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Ďalšie ustanovenia

13) Účastník si musí po nákupe uschovať účtovný doklad (pokladničný blok alebo faktúru) preukazujúcu nákup Produktu. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Produktu a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Produktu. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

14) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia špekulatívneho rokovania Účastníka Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní od doručenia žiadosti Organizátora podľa tohto článku, vo forme, ktorou bol k doplneniu vyzvaný. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo takého Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.

15) Platca DPH, ktorý kúpil Produkt v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH). V prípade Účastníka, ktorý je podnikateľom, sa Organizátor v zmysle § 73 ods. 3 písm. e) ZDPH zároveň zaväzuje vystaviť faktúru do 15-tich dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

16) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

17) V prípade, že Organizátor Kampane bude mať dôvodné podozrenie, že sa Účastník Kampane dopustil špekulatívneho konania, má Organizátor právo takého Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.

18) Vymáhanie účasti na Kampani či Bonuse súdnou cestou je vylúčené.

19) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.

20) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.

21) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webovej stránke www.samsung-bonus.eu.

22) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu Bankou.

23) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webovej stránke www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webovej stránky www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

24) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Akcia bola ukončená!

Získajte výhodné bonusy

So značkou Samsung

Nová registrácia
Prihlásiť

Prihlásiť sa

Ak ste sa už registrovali, môžete sa po prihlásení do svojho účtu pozrieť na stav svojej registrácie, prípadne registrovať nový produkt.
Ak ste nový užívateľ, zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?

Nová registrácia

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Registračný formulár

Osobné údaje

Pro využitie bonusov je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si svoj účet na mobilné telefónne číslo.

Každé telefónne číslo môže mať len jeden zákaznícky účet.

Ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa do svojho účtu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

týmto udeľujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov

1) spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcej prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) ako prevádzkovateľovi osobných údajov v nasledujúcom rozsahu a na nižšie uvedené účely:


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Samsung SK, vrátane súvisiacich práv, na adrese www.samsung-bonus.eu/sk/registracia/informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov. Taktiež potvrdzujem, že som bol pred udelením osobných údajov informovaný o spracovaní osobných údajov, vrátane súvisiacich práv, spoločnosťou Samsung UK na adrese account.samsung.com/membership/pp.

Súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Takéto odvolania súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung CZ sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na infolinke +420 702 193 570,
alebo na emaile: info@samsung-bonus.eu.

Korešpondenciu je možné zasielať na adresu:
Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Czech republic

Usporiadateľ súťaže:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
so sídlom Praha 4
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
www.samsung.cz

Obchodné zastúpenie Bratislava:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
www.samsung.sk

Organizátor kampaní:

Klapro s.r.o.
Jahodová 2702/127
Praha 10 106 00

korespondenčná adresa: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, 106 00 Praha 10, Česká republika

FAQ

Zaslal som dotaz na e-mail info@samsung-bonus.eu. Kedy dostanem odpoveď?

Dotazy sú vybavované do 48 hodin od obdržania (cez pracovné dni).

Kde nájdem sériové číslo sušičky?

Sériové číslo nájdete na zadnej strane Vašej chladničky. Píšte IBA znaky za dvojbodkou začínajúce vždy číslom, viď ukážka.

Musím k registrácii sušičky registrovať aj práčku?

Áno, registrácia práčky je nutná - sú iba dve varianty, kedy je možnosť získať bonus k sušičke Samsung (modelové označenie nájdete v právidlách).

1. variant je zakúpenie kombinácia novej sušičky a nové práčky, kde po registrácii oboch spotřebiučů dosiahnete na najvyššej bonus

2. variant je zakúpenie novej sušičky k už vlastnené (staré) práčke Samsung. Tu získate bonus príslušiace modelu sušičky

Kde stiahnem kupón na komunikáciu písomnou formou?