Podrobné pravidlá kampane Samsung „Kúpte si chladničku alebo práčku Samsung a získajte až 74 EUR späť!“

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046, v Slovenskej republike, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B.

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

3) Technický správca WEB systému Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "Účastník"). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akékoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

5) Kampaň prebieha od 15. 4. 2017 do 31. 7. 2017, to znamená, že poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 31. 7. 2017 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.

6) V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba za nákup nasledujúcich Produktov Samsung s nižšie uvedenými parametrami:

ProduktModelBonus
chladničkaRB37J5349SL/EF74 EUR
chladničkaRB37J5345SS/EF74 EUR
chladničkaRB37J5345SL/EF74 EUR
chladničkaRB37J5329SS/EF74 EUR
chladničkaRB37J5235SS/EF74 EUR
chladničkaRB37J5225SS/EF74 EUR
chladničkaRB37J5215SS/EF74 EUR
chladničkaRB37J506MSA/EF74 EUR
chladničkaRB37J5029WW/EF74 EUR
chladničkaRB37J501MWW/EF74 EUR
chladničkaRB37J501MSA/EF74 EUR
chladničkaRB37J5018SA/EF74 EUR
chladničkaRB37J500MWW/EF74 EUR
chladničkaRB37J500MSA/EF74 EUR
chladničkaRB37J5009SA/EF74 EUR
chladničkaRB33J3515SS/EF45 EUR
chladničkaRB33J3419SS/EF45 EUR
chladničkaRB33J3415SS/EF45 EUR
chladničkaRB33J3315WW/EF45 EUR
chladničkaRB33J3315SA/EF45 EUR
chladničkaRB33J3215WW/EF45 EUR
chladničkaRB33J3215SS/EF45 EUR
chladničkaRB33J3209WW/EF45 EUR
chladničkaRB33J3205WW/EF45 EUR
chladničkaRB33J3205SA/EF45 EUR
chladničkaRB33J3015WW/EF45 EUR
   
ProduktModelBonus
práčkaWW90K7415OW/LE55 EUR
práčkaWW90K6414QW/ZE, WW90K6414QW/LE55 EUR
práčkaWW80K6414QW/ZE, WW80K6414QW/LE55 EUR
práčkaWW70K5410UW/ZE, WW70K5410UW/LE55 EUR
práčkaWW70K5210WW/ZE, WW70K5210WW/LE55 EUR
práčkaWW70K5210UW/ZE, WW70K5210UW/LE55 EUR
práčkaWW70K44305W/ZE, WW70K44305W/LE55 EUR
práčkaWW70K52109W/ZE55 EUR
práčkaWD90K6400OW/ZE55 EUR
práčkaWD90K5410OW/ZE55 EUR

(ďalej len „Produkty“ alebo každý zvlášť „Produkt“)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník musí kúpiť niektorý z Produktov značky Samsung uvedených v článku 6 pochádzajúci z distribúcie Organizátora Kampane, spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., pričom zoznam odporučených predajní zahrnutých do distribučnej siete Organizátora Kampane je uverejnený na webovej stránke www.samsung-bonus.eu a nižšie v týchto pravidlách v článku 7f).

b) Kúpou Produktu sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Produkt z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v bodu 6) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 15. 4. 2017 do 31. 7. 2017. Účastník musí následne vykonať registráciu na www stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zaslaním vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Produktu uvedeného v článku 6) Účastník za stanovených podmienok získava možnosť využitia bonusu získať sumu vo výške až 74 EUR. Maximálna výška bonusu je uvedená v článku 6) a je daná parametrami zakúpeného Produktu. Zľava môže byť uplatnená až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Produktu na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali jeden z prvých 3300 Produktov uvedených v článku 6) (poradie je určené presným dátumom, keď Účastník po svojej predchádzajúcej registrácii zaregistroval Produkt spĺňajúci parametre uvedené v článku 6) a nahral účtovný doklad a fotografiu výrobného štítka – pozrite nižšie a splnil všetky povinnosti uvedených v týchto pravidlách Kampane).

d) Pri využití tohto bonusu môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane. Záujem o využitie bonusu, vrátenie finančnej sumy (bonusu) späť, Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním tejto požiadavky na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarify Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť v lehote do 14 dní od nákupu Produktu, najneskôr však do 31. 7. 2017, inak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmienkou vzniku nároku na bonus je nákup aspoň jedného Produktu spĺňajúceho všetky parametre uvedené v článku 6) v období od 15. 4. 2017 do 31. 7. 2017. Záujem o využitie bonusu možno prejaviť len do 31. 7. 2017 spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. c). Pri neskoršej registrácii či nesplnenie všetkých predpísaných parametrov Produktu, uvedených v článku 6), nárok na bonus nevzniká.

f) Zoznam odporúčaných predajní na nákup Produktov:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
Obchodny-dom.sk
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Shoppie.sk
Tpd.sk

Registrácia Účastníka a Produktov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník využívať bonusy tejto Kampane a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať do 14 dní od vykonania nákupu, najneskôr však do 31. 7. 2017. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Produkt Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť bonus. Pre aktiváciu bonusu je nutné zaslať čitateľnú kópiu pokladničného bloku alebo faktúry a fotografiu výrobného štítka s čitateľným sériovým číslom registrovaného Produktu, a to buď poštou spolu s vyplneným kupónom z letáka, alebo priamo nahrať pri registrácii do registračného formulára na www.samsung-bonus.eu.

e) V tejto Kampani je potrebné registrovať Produkt – tzn. Produkt značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6), za ktorý bude zľava uplatnená.

f) Registrácia Produktu musí byť kompletne dokončená najneskôr do 31. 7. 2017. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na bonus zaniká.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno použiť počas platnosti Kampane maximálne 2 registrácií Prístrojov, tak ako sú opísané v článku 12, písmeno a).

h) Fotografia štítku je platná iba vtedy, ak ide o originálny štítok umiestnený výrobou na Produktu - iné fotografie štítkov nie sú platné.

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na www stránkach je pripravený formulár, kde je nutné uviesť všetky údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, č. p., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka a e-mail. Ďalej môže uviesť číslo bankového účtu na prevod bonusu. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie. Či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo príde Účastníkovi aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Pre registráciu Produktu je nutné vyplniť na ďalšej stránke model Produktu, výrobné číslo Produktu, cenu Produktu uvedenú na pokladničnom bloku, dátum nákupu, nahrať čitateľnú kópiu pokladničného bloku preukazujúci nákup Produktu a nahrať čitateľnú fotografiu výrobného štítku Produktu, kde bude čitateľné výrobné číslo (štítok nájdete na Produktu).

e) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia vyplneného formulára registrácie Produktu uvedené v článku 6 a osoby Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie vrátane doručenia kópie účtovného dokladu a fotografie výrobného štítka prostredníctvom www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 7 pracovných dňoch po vykonaní registrácie.

f) Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým providerom ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

g) Ak Účastník od Prevádzkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa prevádzkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Prevádzkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné vypršanie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

10) Registrácia pomocou P. O. Boxu:

a) Prostredníctvom P. O. Boxu môže byť registrovaný nielen Účastník, ale aj Produkt Samsung.

b) Účastník získa v predajni letáčik, kde bude uvedený formulár na vyplnenie. Prostredníctvom formulára vyjadrí Účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a zároveň potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé. Kupón pre písomnú komunikáciu je možné stiahnuť aj na webe www.samsung-bonus.eu.

c) Pre aktiváciu bonusu je potrebné poslať kópiu pokladničného bloku a prípadné ďalšie požadované dokumenty podľa bodu 8d) týchto pravidiel súťaže, a to poštou spolu s vyplneným kupónom pre písomnú komunikáciu na nižšie uvedenú adresu P. O. Boxu, alebo nahraním cez svoj účet na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

d) Vyplnený formulár musí Účastník odoslať na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00.

e) Predpokladaný čas na spracovanie formulárov do systému je maximálne 7 pracovných dní od doručenia formulára do P. O. Boxu.

f) Po spracovaní formulára a zavedení do systému bude Účastníkovi odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Účastníkovi zaslané heslo (pomocou e-mailu) – ako prístup na jeho účet na www.samsung-bonus.eu. V prípade nedokončenia registrácie bude Účastníkovi volať infolinka Kampane na Účastníkom uvedené telefónne číslo.

g) Organizátor Kampane nezodpovedá za doručenie formulárov od Účastníka do P. O. Box.

h) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich pre získanie nároku na bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie prostredníctvom P. O. Boxu deň, keď bude obálka s vyplneným formulárom registrácie Produktu uvedeného v článku 6) a kópiou účtového dokladu z nákupu tohto Produktu prevzatá Organizátorom alebo iným spracovateľom. Obálky doručené v jeden deň majú rovnaké poradie. Poradie prihlášok doručených poštou vo vzťahu k registráciám doručeným v ten istý deň prostredníctvom webových stránok bude určené podľa okamihu, keď Organizátor alebo spracovateľ začne otváranie obálok. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom obratom po vykonaní bezchybnej registrácie.

Popis a uplatnenie bonusu

11) Popis bonusu:

a) Účastník môže kúpiť Produkt uvedený v článku 6), pričom po svojej registrácii a registrácii Produktu uvedeného v článku 6) má nárok na bonus vo výške až 74 EUR (podľa parametrov Produktu).

b) Podmienkou pre využitie tohto bonusu je úplná registrácia Produktu na www.samsung-bonus.eu, prostredníctvom infolinky alebo P. O. Boxu.

c) Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Produktov uvedených v článku 6) v celkovej výške od 45 EUR do 74 EUR podľa parametrov Produktu (zoznam s parametrami Produktov a patričnej výšky bonusov je uvedený v článku 6).

12) Využitie bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potrebné na identifikáciu požiadavky: model Produktu, cenu Produktu na pokladničnom bloku (cena Produktu s DPH), kópiu účtovného dokladu o nákupe, dátum nákupu, výrobné číslo Produktu (identifikácia Produktu = jedinečné číslo), fotografiu výrobného štítku Produktu s čitateľným výrobným číslom. Účastník o bonus môže požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na www stránkach www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie bonusu.

b) Každý kúpený Produkt, na nákup ktorého bude poskytnutý bonus, musí byť zaregistrovaný na stránkach www.samsung-bonus.eu alebo na infolinke najneskôr do 31. 7. 2017 – registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) Bonus v patričnej hodnote bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári. Bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Produktu uvedeného v článku 6). V prípade nákupu Produktu spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus vyplatený iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude vyplatený ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

d) Na žiadosť je možné tiež odoslať bonus peňažnou poukážkou adresovanou Účastníkovi. Táto poukážka však bude spoplatnená podľa cenníka Českej pošty a nákladová suma bude odpočítaná z hodnoty bonusu (čiastka k 3. 5. 2017, ktorá bude odpočítaná činí 3,83 EUR).

Ďalšie ustanovenia

13) Účastník si musí po nákupe uschovať pokladničný blok preukazujúcu nákup Produktu. V prípade uplatnenia nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu stráca Účastník nárok na využitie bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Produktu a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Produktu. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

14) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia špekulatívneho rokovania Účastníka Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní vo forme, ktorou bol k doplneniu vyzvaný. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na bonus.

15) Platca DPH, ktorý kúpil Produkt v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH). V prípade Účastníka, ktorý je podnikateľom, sa Organizátor v zmysle § 73 ods. 3 písm. e) ZDPH zároveň zaväzuje vystaviť faktúru do 15-tich dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

16) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

17) V prípade, že Organizátor Kampane bude mať dôvodné podozrenie, že sa Účastník Kampane dopustil špekulatívneho konania, má Organizátor právo takého Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.

18) Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.

19) Účastník týmto berie na vedomie spracúvanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, heslo, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu („Osobné údaje“) spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B ako prevádzkovateľom („Prevádzkovateľ“) na účely vykonávania a vyhodnotenia Kampane a odovzdania bonusu. Neposkytnutie Osobných údajov na vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Kampani. Účastník zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 3 rokov od skončenia Kampane alebo do odvolania súhlasu. Ďalej vyjadruje Účastník Kampane súhlas s uverejnením svojho mena, iniciály priezviska a miesta bydliska vo forme: „Meno, iniciála priezviska, mesto“ a podobizne a prípadných obrazových či zvukových záznamov účastníkov Kampane v súvislosti s prezentáciou výsledkov Kampane v médiách a reklamných materiáloch Prevádzkovateľa, a to na obdobie 3 rokov od skončenia Kampane alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek bezplatne odvolať.

20) Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom prostredníctvom sprostredkovateľa, spoločnosti Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika, IČO: 28901771, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. Spracúvanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému, prípadne tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v elektronických súboroch, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. najmä má právo prístupu k Osobným údajom, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní Osobných údajov, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu, blokovanie Osobných údajov a pod. Účastník vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Prevádzkovateľa alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

21) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.

22) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.

23) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webových stránkach www.samsung-bonus.eu a v advokátskej kancelárii Mgr. Karla Šebestu, so sídlom v ulici Klimentská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika.

24) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu bankou alebo Českou či Slovenskou poštou v prípade zasielania peňažnej poukážky.

25) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

26) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.