Podrobné pravidlá kampane Samsung „Moderná doba si žiada moderné spotrebiče"

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B. (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor kampane“)

2) Usporiadateľ Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor kampane“)

3) Technický správca WEB systému Kampane: Klapro s.r.o., Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053.

4) Účastníkom Kampane sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „Obchodný zákonník“)(napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len „Účastník“). Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5) Kampaň prebieha od 03. 09. 2018 do 18. 11. 2018, to znamená, že poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 18. 11. 2018 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.

6) V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba za nákup nasledujúcich Produktov Samsung s nižšie uvedenými parametrami:

Produkt Model Bonus
chladnička BRB260030WW/EF     79 €
chladnička BRB260034WW/EF     79 €
chladnička BRB260076WW/EF     99 €
chladnička BRB260089WW/EF   109 €
chladnička RB37J5009SA/EF     79 €
chladnička RB37J500MSA/EF     59 €
chladnička RB37J500MWW/EF     59 €
chladnička RB37J5018SA/EF     79 €
chladnička RB37J501MSA/EF     59 €
chladnička RB37J501MWW/EF     59 €
chladnička RB37J5029WW/EF     69 €
chladnička RB37J506MSA/EF     59 €
chladnička RB37J5209SA/EF     79 €
chladnička RB37J5249WW/EF     79 €
chladnička RB37J5329SS/EF     89 €
chladnička RB37J5349SL/EF     89 €
chladnička RB41J7899S4/EF   149 €
chladnička RF24FSEDBSR/EO   235 €
chladnička RF56J9041SR/EO   270 €
chladnička RFG23UERS1/XEO   179 €
chladnička RS67N8211B1/EF   119 €
chladnička RS67N8211S9/EF   119 €
chladnička RS67N8211WW/EF   109 €
chladnička RS68N8231S9/EF   139 €
chladnička RS68N8241S9/EF   149 €
chladnička RS68N8651SL/EF   179 €
chladnička RS68N8671S9/EF   190 €
chladnička RT58K7105SL/EO   109 €
práčka WD80J6410AW/LE, WD80J6A10AW/LE     79 €
práčka WD80M4443JW/ZE, WD80M4A43JW/ZE     59 €
práčka WD90N642OOM/ZE   115 €
práčka WW70K5210UW/LE, WW70K5210UW/ZE     45 €
práčka WW70K5210WW/LE, WW70K5210WW/ZE     45 €
práčka WW70K5210XW/LE     49 €
práčka WW70K5410UW/LE, WW70K5410UW/ZE     49 €
práčka WW70M649OBW/ZE     59 €
práčka WW80K6414QW/LE, WW80K6414QW/ZE     49 €
práčka WW80M644OPW/ZE, WW80M644OPW/LE     79 €
práčka WW90K6414QW/LE, WW90K6414QW/ZE     55 €
práčka WW90M649OPM/ZE     89 €
práčka WW90M740NOA/ZE   109 €
robotický vysávač VR10M701CUW/GE     45 €
robotický vysávač VR10M702CUW/GE     49 €
robotický vysávač VR10M703CWG/GE     59 €
robotický vysávač VR20K9350WK/GE   109 €
robotický vysávač VR20M707CWD/GE     79 €

(ďalej len „Produkty“ alebo každý zvlášť „Produkt“)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

a) Účastník musí kúpiť niektorý z Produktov značky Samsung uvedených v článku 6 týchto pravidiel pochádzajúci z distribúcie Organizátora Kampane, pričom zoznam odporučených predajní zahrnutých do distribučnej siete Organizátora Kampane je uverejnený na webovej stránke www.samsung-bonus.eu a nižšie v týchto pravidlách v článku 7f).

b) Kúpou Produktu sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Produkt z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v bodu 6) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 03. 09. 2018 do 18. 11. 2018. Účastník musí následne vykonať registráciu na www stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zaslaním vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Produktu uvedeného v článku 6) Účastník za stanovených podmienok získava možnosť využitia bonusu získať sumu vo výške až 270 EUR. Maximálna výška bonusu pre jednotlivé Produkty je uvedená v článku 6) týchto pravidiel a je daná parametrami zakúpeného Produktu. Zľava môže byť uplatnená až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Produktu na webových stránkach www.samsung-bonus.eu alebo doručením vyplneného formulára na nižšie uvedený P. O. Box podľa týchto pravidiel a jeho prevzatím organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom.

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali jeden z prvých 1500 registrovaných chladničiek Samsung, 1050 práčok Samsung alebo 150 vysávačov Samsung uvedených v článku 6) týchto pravidiel zakúpených v Slovenskej republike (poradie je určené presným dátumom, keď Účastník po svojej predchádzajúcej registrácii zaregistroval Produkt spĺňajúci parametre uvedené v článku 6) týchto pravidiel a nahral účtovný doklad a fotografiu výrobného štítka – pozrite nižšie a splnil všetky povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane).

d) Po registrácii môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane. Záujem o využitie bonusu, vrátenie finančnej sumy (bonusu) späť, Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na stránkach www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním tejto požiadavky na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarify operátora Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť v lehote do 14 dní od nákupu Produktu uvedeného v článku 6) týchto pravidiel, najneskôr však do 18. 11. 2018, inak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmienkou vzniku nároku na bonus je nákup aspoň jedného Produktu spĺňajúceho všetky parametre uvedené v článku 6) týchto pravidiel v období od 03. 09. 2018 do 18. 11. 2018. Záujem o využitie bonusu možno prejaviť len do 18. 11. 2018 spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. c) týchto pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení všetkých predpísaných parametrov Produktu, uvedených v článku 6) týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká.

f) Zoznam odporúčaných predajní na nákup Produktov vo Slovenskej republike:

Andreashop.sk
Alza.sk
DATART
DOMOSS
Electro Expert - Samsung Galerie
Elsatex
EURONICS a jeho maloobchodní distribuční partneri
FAST PLUS a jeho maloobchodní distribuční partneri
Hej.sk
Krajčík Elektro
MALL
NAY
OKAY
PLANEO a jeho maloobchodní distribuční partneri
PLAY Electronics a jeho maloobchodní distribuční partneri
Tpd.sk

 

Registrácia Účastníka a Produktov do Kampane

8) Všeobecné informácie:

a) Ak chce Účastník využívať bonusy tejto Kampane a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať do 14 dní od vykonania nákupu, najneskôr však do 18. 11. 2018. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Produkt Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť bonus. Pre aktiváciu bonusu je nutné zaslať čitateľnú kópiu pokladničného bloku alebo faktúry a fotografiu výrobného štítka s čitateľným sériovým číslom registrovaného Produktu, a to buď poštou spolu s vyplneným kupónom z letáka, alebo priamo nahrať pri registrácii do registračného formulára na www.samsung-bonus.eu.

e) V tejto Kampani je potrebné registrovať Produkt/y – tzn. Produkt/y značky Samsung s parametrami uvedenými v článku 6), za ktorý bude bonus uplatnený.

f) Registrácia Produktu musí byť kompletne dokončená najneskôr do 18. 11. 2018. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na bonus zaniká.

g) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno použiť počas platnosti Kampane maximálne 2 registrácie Prístrojov, tak ako sú opísané v článku 12, písmeno a).

h) Fotografia štítku je platná iba vtedy, ak ide o originálny štítok umiestnený výrobcom na Produkte - iné fotografie štítkov nie sú platné.

9) Registrácia na www.samsung-bonus.eu:

a) Na www stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné uviesť všetky údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, o.č., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka a e-mail. Ďalej môže Účastník uviesť číslo bankového účtu na prevod bonusu. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie, teda či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo – ako prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo príde Účastníkovi aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Pre registráciu Produktu je nutné vyplniť na ďalšej stránke model Produktu, výrobné číslo Produktu, cenu Produktu uvedenú na pokladničnom bloku, dátum nákupu, nahrať čitateľnú kópiu pokladničného bloku preukazujúci nákup Produktu a nahrať čitateľnú fotografiu výrobného štítku Produktu, kde bude čitateľné výrobné číslo (štítok nájdete na Produkte – fotografie štítkov z obalov Produktov nie sú platné).

e) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia vyplneného formulára registrácie Produktu uvedeného v článku 6 a osoby Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie vrátane doručenia kópie účtovného dokladu a fotografie výrobného štítka prostredníctvom www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní po vykonaní registrácie.

f) Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

g) Ak Účastník od Prevádzkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa prevádzkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Prevádzkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné vypršanie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

10) Registrácia pomocou P. O. Boxu:

a) Prostredníctvom P. O. Boxu môže byť registrovaný nielen Účastník, ale aj Produkt Samsung.

b) Účastník získa v predajni letáčik, kde bude uvedený formulár na vyplnenie. Prostredníctvom formulára vyjadrí Účastník súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a zároveň čestne vyhlási, že vyplnené údaje sú pravdivé. Kupón pre písomnú komunikáciu je možné stiahnuť aj na webe www.samsung-bonus.eu.

c) Pre aktiváciu bonusu je potrebné poslať kópiu pokladničného bloku a prípadné ďalšie požadované dokumenty podľa bodu 8d) týchto pravidiel súťaže, a to poštou spolu s vyplneným kupónom pre písomnú komunikáciu na nižšie uvedenú adresu P. O. Boxu, alebo nahraním cez svoj účet na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

d) Vyplnený formulár musí Účastník odoslať na adresu: Samsung Bonus, Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00.

e) Predpokladaný čas na spracovanie formulárov do systému je maximálne 7 pracovných dní od doručenia formulára do P. O. Boxu.

f) Po spracovaní formulára a zavedení do systému bude Účastníkovi odoslaný e-mail s výsledkom registrácie. Ak bude všetko v poriadku, bude Účastníkovi zaslané heslo (pomocou e-mailu) – ako prístup na jeho účet na www.samsung-bonus.eu. V prípade nedokončenia registrácie bude Účastníkovi volať infolinka Kampane na Účastníkom uvedené telefónne číslo.

g) Organizátor Kampane nezodpovedá za vady doručenia formulárov od Účastníka do P. O. Box.

h) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich pre získanie nároku na bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie prostredníctvom P. O. Boxu deň, keď bude obálka s vyplneným formulárom registrácie Produktu uvedeného v článku 6) a kópiou účtového dokladu z nákupu tohto Produktu a ďalších dokumentov podľa článku 8d) prevzatá Organizátorom alebo inou osobou poverenou Organizátorom. Obálky prevzaté v jeden deň majú rovnaké poradie. Poradie prihlášok prevzatých Organizátorom nebo inou osobou poverenou Organizátorom vo vzťahu k registráciám doručeným v ten istý deň prostredníctvom webových stránok bude určené podľa okamihu, keď Organizátor alebo spracovateľ začne otváranie obálok. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom obratom po vykonaní bezchybnej registrácie.

Popis a uplatnenie bonusu

11) Popis bonusu:

a) Zakúpením Produktu uvedeného v článku 6) týchto pravidiel, pričom po svojej registrácii a registrácii Produktu má Účastník nárok na bonus vo výške až 270 EUR (podľa parametrov Produktu) a pri splnení všetkých podmienok stanovených v týchto pravidlách.

b) Podmienkou pre využitie tohto bonusu je úplná registrácia Produktu na www.samsung-bonus.eu, alebo prostredníctvom P. O. Boxu v súlade s článkom 10) týchto pravidiel.

c) Bonus je možné uplatniť v prípade nákupu jedného až dvoch Produktov uvedených v článku 6) týchto pravidiel v celkovej výške od 45 EUR do 270 EUR podľa parametrov Produktu (zoznam s konkrétnymi parametrami Produktov, vrátane patričnej výšky bonusu je uvedený v článku 6) týchto pravidiel).

12) Využitie bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potrebné na identifikáciu požiadavky: model Produktu, cenu Produktu na pokladničnom bloku (cena Produktu s DPH), kópiu účtovného dokladu o nákupe, dátum nákupu, výrobné číslo Produktu (identifikácia Produktu = jedinečné číslo), fotografiu výrobného štítku Produktu s čitateľným výrobným číslom. Účastník o bonus môže požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na www stránkach www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie bonusu.

b) Každý kúpený Produkt, na nákup ktorého bude poskytnutý bonus, musí byť zaregistrovaný na stránkach www.samsung-bonus.eu alebo prípadne prostredníctvom P.O. boxu podľa článku 10) týchto pravidiel najneskôr do 18. 11. 2018 – registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) Bonus v patričnej hodnote bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári alebo v písomnom formulári (kupóne pre písomnú komunikáciu). Bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Produktu uvedeného v článku 6). V prípade nákupu Produktu spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus vyplatený iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude vyplatený ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Ďalšie ustanovenia

13) Účastník si musí po nákupe uschovať pokladničný blok preukazujúcu nákup Produktu. V prípade uplatnenia nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu stráca Účastník nárok na využitie bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci kúpu Produktu a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Produktu. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

14) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia špekulatívneho rokovania Účastníka Kampane požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich dní vo forme, ktorou bol k doplneniu vyzvaný. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na bonus.

15) Platca DPH, ktorý kúpil Produkt v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH). V prípade Účastníka, ktorý je podnikateľom, sa Organizátor v zmysle § 73 ods. 3 písm. e) ZDPH zároveň zaväzuje vystaviť faktúru do 15-tich dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane.

16) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

17) V prípade, že Organizátor Kampane bude mať dôvodné podozrenie, že sa Účastník Kampane dopustil špekulatívneho konania, má Organizátor právo takého Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.

18) Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.

19) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania.

20) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.

21) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

22) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu bankou.

23) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

24) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.