Podrobné pravidlá kampane Samsung „Vymeň starý za nový! Odkúpime Váš starý telefón a k tomu vám pridáme na viac 100 Eur na nový Samsung Galaxy S8│S8+!“

(ďalej len „Kampaň“)

 

Všeobecné informácie

1) Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).

2) Usporiadateľ Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Usporiadateľ Kampane“).

3) Technický správca WEB systému Kampane: spoločnosť Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, DIČ: CZ28901771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 152053.

4) Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo Usporiadateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akékoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora alebo Usporiadateľa a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v
116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

5) Kampaň prebieha od 25. 08. 2017 do 30. 09. 2017. Poslednú platnú registráciu je možné preto vykonať dňa 30. 09. 2017 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.

6) V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba na zakúpené prístroje model Samsung Galaxy S8 (G950F) a Galaxy S8 + (G955F) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 7a) týchto pravidiel. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:

Samsung Galaxy S8 (G950F)                  Galaxy S8 + (G955F)

SM-G950FZSAORX                                    SM-G955FZSAORX

SM-G950FZKAORX                                    SM-G955FZVAORX

SM-G950FZVAORX                                    SM-G955FZKAORX

SM-G950FZVAORS                                    SM- G955FZKAORS

SM-G950FZKAORS                                    SM-G955FZVAORS

SM-G950FZVATMS                                    SM-G955FZKATMS

SM-G950FZKATMS                                    SM-G955FZSATMS

   (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)

7) Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu(musia byť splnené kumulatívne):

a) Zakúpenie Prístroja Samsung uvedeného v článku 6) týchto pravidiel v jednej z uvedených predajní na území Slovenskej republiky:

Andreashop.sk

 

Andreashopsala.sk

 

Asbis

 

Borislav Bonda

 

Datacomp

 

DATART INTERNATIONAL, a.s.

 

Dates Mobile

 

Dávid Vorčák

 

Digitall

 

Domoss

 

DUNTEL com s.r.o.

 

Elektromax

 

Elektroexpert (Samsung Galerie)

 

Elsatex

 

IRD

 

Ivan Krcho BLESKOSPOL-INTERLUX

 

Ladislav Kráz - DUNTEL

 

Milan Martvoň - SK mobil

 

Mobilonline

 

Mp3.sk

 

NAY

 

Nikita.sk

 

Orange

 

O2 - sieť predajní

 

OKAY

 

Planeo Elektro

 

IRD Retail services (Samsung Galerie)

 

SETEL, s. r. o. 

 

Šekoshop

 

Shoppie.sk

 

Samsung brandshop

 

Samsung shop SK (mobil.obchodsamsung.sk)

 

Telekom

 

TPD/Euronics

 

(ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

b) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 6) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 25. 08. 2017 do 30. 09. 2017. Účastník musí následne vykonať registráciu na webových stránkach samsung-bonus.eu. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel a predajom starého prístroja cez portál www.vykup-telefonov.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť využitia bonusu, a to získaním sumy vo výške 100 EUR. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkachwww.samsung-bonus.eu a vyplnení čísla kúpnej zmluvy dokladajúcej predaj starého prístroja na www.vykup-telefonov.sk.

c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali jeden z prvých 500 Prístrojov model Galaxy S8 + (G955F) alebo model Samsung Galaxy S8 (G950F) zakúpených na území Slovenskej republiky, uvedených v článku 6) týchto pravidiel (poradie je určené presným dátumom, keď Účastník po svojej predchádzajúcej registrácii zaregistroval Prístroj uvedený v článku 6)) a nahral účtovný doklad – pozrite nižšie, a splnil všetky povinnosti uvedených v týchto pravidlách Kampane).

d) Pri využití tohto bonusu môže Účastník čerpať aj ďalšie bonusy Organizátora Kampane. Záujem o využitie bonusu podľa týchto pravidiel Kampane Účastník prejaví zaškrtnutím príslušného poľa na webových stránkach samsung-bonus.eu alebo zavolaním tejto požiadavky na infolinku +420 702 193 570. Cena hovoru je účtovaná podľa tarify Účastníka. Ďalej je možné využiť e-mailovú infolinku info@samsung-bonus.eu. Záujem musí Účastník prejaviť v lehote do 2 týždňov od nákupu Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel, najneskôr však do 30. 09. 2017, inak jeho nárok na bonus zaniká.

e) Podmienkou vzniku nároku na bonus je nákup aspoň jedného Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel v období od 25. 08 .2017 do 30. 09. 2017. Záujem o využitie bonusu možno prejaviť len do 30. 09. 2017 spôsobom ustanoveným v článku 7 písm. c) týchto pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká.

 

Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

8) Všeobecné informácie: 

a) Ak chce Účastník získať bonus podľa tejto Kampane a nie je doposiaľ riadne zaregistrovaný na základe svojej účasti v predchádzajúcich kampaniach Organizátora Kampane, musí sa zaregistrovať do 2 týždňov od vykonania nákupu, najneskôr však do 30. 09. 2017. Neskoršia registrácia nebude povolená.

b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný telefónnym číslom mobilného telefónu Účastníka. Bez zadania platného čísla mobilného telefónu nebude registrácia umožnená.

c) Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením mobilného telefónneho čísla a hesla. Heslo sa Účastník dozvie pri registrácii. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

d) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Prístroj Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť bonus. Pre aktiváciu bonusu je nutné nahrať pri registrácii do registračného formulára na webových stránkach www.samsung-bonus.eu, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry preukazujúcej kúpu Prístroja a fotografiu výrobného štítka s čitateľným sériovým číslom registrovaného Prístroja.

e) Zároveň je nutné predať starý prístroj na portáli vykup-telefonov.sk alebo osobne na jednej z pobočiek spoločnosti mobil online, s.r.o. („Výkupca“). Informácie o predaji starého prístroja nájdete na webových stránkach www.vykup-telefonov.sk/ako-funguje-vykup.

f) Pre kompletnú registráciu na www.samsung-bonus.eu je nutné vyplniť číslo kúpnej zmluvy predaného starého prístroja, ktorý Účastník predal cez portál vykup-telefonov.sk. Bez tohto čísla nemôže byť registrácia dokončená.

g) V tejto Kampani je potrebné registrovať Prístroj, ktorého model je uvedený v článku 6) týchto pravidiel, na ktorý bude bonus uplatnený a preukázať predaj starého prístroja číslom kúpnej zmluvy.

h) Registrácia Prístroja, ako aj vyplnenie čísla kúpnej zmluvy preukazujúcej predaj starého prístroja, musí byť kompletne dokončená najneskôr do 30. 09. 2017. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na bonus tým zaniká.

i) Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka možno uplatniť počas platnosti Kampane maximálne 2 (slovami: dve) registrácie Prístrojov, tak ako sú opísané v článku 11 písm. a) týchto pravidiel.

9) Registrácia na webových stránkach samsung-bonus.eu:

a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje, a to: meno, priezvisko, adresu (ulica, č. p., mesto, PSČ), číslo mobilného telefónu Účastníka, e-mail a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.

b) Po odoslaní formulára bude Účastníkovi oznámený výsledok registrácie. Či bola uskutočnená správne, alebo či je potrebné niektoré kolónky upraviť alebo doplniť.

c) Ak bola registrácia uskutočnená správne, Účastníkovi sa zobrazí heslo  pre prístup k jeho vytvorenému účtu. Toto heslo príde Účastníkovi aj na e-mail a je potrebné si ho uschovať na potreby ďalšieho prístupu k účtu Účastníka.

d) Pre registráciu Prístroja je nutné vyplniť na ďalšej webovej stránke model Prístroja, výrobné číslo Prístroja, cenu Prístroja uvedenú na pokladničnom bloku alebo faktúry (cena samotného Prístroja s DPH – teda bez poistenia apod.), dátum nákupu, nahrať čitateľnú kópiu pokladničného bloku alebo faktúry preukazujúcej nákup Prístroja a nahrať čitateľnú fotografiu výrobného štítku Prístroja, kde bude čitateľné výrobné číslo (štítok možno nájsť na zadnej strane tela Prístroja alebo ho vygenerovať na Prístroji zadaním * # 06 # a následne naskenovať obrázok, ktorý je nutné priložiť k registrácii).

e) Pre preukázanie predaja starého prístroja cez portál vykup-telefonov.sk je treba vyplniť číslo kúpnej zmluvy. Každá registrácia Prístroja musí mať vyplnené unikátne číslo kúpnej zmluvy. Registrácie s rovnakými číslami kúpnych zmlúv nie sú platné.

f) Rozhodným okamihom pre poradie kupujúcich na účely získania nároku na bonus podľa tejto Kampane je v prípade registrácie cez uvedené webové stránky okamih doručenia vyplneného formulára registrácie Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel a osoby Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie pokladničného bloku alebo faktúry a fotografie výrobného štítka prostredníctvom www.samsung-bonus.eu. O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 14 pracovných dní po vykonaní registrácie.

g) Usporiadateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb  ako SPAM, čo Usporiadateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

h) Ak Účastník od Usporiadateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Usporiadateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Usporiadateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné vypršanie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

 

Popis a uplatnenie bonusu

10) Popis bonusu:

a) Zakúpením Prístroja uvedeného v článku 6) týchto pravidiel, predaním svojho starého prístroja cez portál vykup-telefonov.sk a po svojej registrácii, registrácii Prístroja a vyplnení čísla kúpnej zmluvy predaného prístroja, má Účastník nárok na získanie bonusu vo výške 100 EUR za splnenie podmienok stanovených v týchto pravidlách.

b) Podmienkou pre využitie tohto bonusu je úplná registrácia Prístroja a doloženie predaja starého prístroja číslom kúpnej zmluvy na webových stránkach samsung-bonus.eu.

c) Bonus vo výške 100 EUR je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel v prípade nákupu jedného až dvoch Prístrojov uvedených v článku 6) týchto pravidiel.

11) Využitie bonusu:

a) Žiadosť o zaslanie bonusu prejaví Účastník tak, že sa prihlási na svoj profil na webových stránkach www.samsung-bonus.eu a vyplní údaje potrebné na identifikáciu požiadavky: model Prístroja, kópiu účtovného dokladu o nákupe, dátum nákupu, Predajňu, výrobné číslo Prístroja (IMEI), fotografiu výrobného štítku Prístroja s čitateľným výrobným číslom a číslo kúpnej zmluvy preukazujúcej predaj starého prístroja cez portál vykup-telefonov.sk. Účastník o bonus môže požiadať tiež prostredníctvom infolinky +420 702 193 570. Na infolinke alebo na webových stránkach www.samsung-bonus.eu sa Účastník dozvie, či spĺňa podmienky pre využitie bonusu.

b) Každý kúpený Prístroj, na nákup ktorého bude poskytnutý bonus, ako i číslo kúpnej zmluvy predaného prístroja, musia byť zaregistrované na webových stránkach www.samsung-bonus.eu alebo na infolinke najneskôr do 30. 09. 2017 – registrácie po tomto dátume nebudú platné.

c) Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu Účastníka uvedený v registračnom formulári. Riadne uplatnený bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote odstúpiť. Bonus nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

 

Ďalšie ustanovenia

 12) Účastník si musí po nákupe uschovať pokladničný blok alebo faktúru preukazujúcu nákup Prístroja ako aj číslo kúpnej zmluvy preukazujúcej predaj starého prístroja. V prípade uplatnenia nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov. Bez predloženia príslušného účtovného dokladu alebo čísla kúpnej zmluvy z portálu vykup-telefonov.sk stráca Účastník nárok na využitie bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.

13) Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.

14) Platca DPH, ktorý kúpil Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).

15) Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

16) Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.

17) Účastník týmto berie na vedomie spracúvanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, heslo, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na účely vykonávania a vyhodnotenia Kampane a odovzdania bonusu. Neposkytnutie Osobných údajov na vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Kampani. Účastník zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, t. j. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 3 rokov od skončenia Kampane alebo do odvolania súhlasu. Ďalej vyjadruje Účastník Kampane súhlas s uverejnením svojho mena, iniciály priezviska a miesta bydliska vo forme: „Meno, iniciála priezviska, mesto“ a podobizne a prípadných obrazových či zvukových záznamov účastníkov Kampane v súvislosti s prezentáciou výsledkov Kampane v médiách a reklamných materiáloch Prevádzkovateľa, a to na obdobie 3 rokov od skončenia Kampane alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek bezplatne odvolať.

18) Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom prostredníctvom sprostredkovateľa, spoločnosti Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, Česká republika, IČO: 28901771, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053. Spracúvanie Osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému, prípadne tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v elektronických súboroch, v ktorých budú spracované na vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. najmä má právo prístupu k Osobným údajom, právo na poskytnutie informácii o spracúvaní Osobných údajov, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu, blokovanie Osobných údajov a pod. Účastník vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Prevádzkovateľa alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

19) Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.

20) Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.

21) Správanie Výkupcu, teda portálu vykup-telefonov.sk ako aj proces výkupu nemôže ovplyvniť Organizátor Kampane, Usporiadateľ Kampane ani Technický správca WEB systému Kampane.

22) Úplné a presné pravidlá a podmienky výkupu prístrojov cez portál vykup-telefonov.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.vykup-telefonov.sk.

23) Úplné a presné pravidlá Kampane sú dostupné na webových stránkach www.samsung-bonus.eu.

24) Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu bankou alebo Českou či Slovenskou poštou v prípade zasielania peňažnej poukážky.

25) Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.samsung-bonus.eu. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung-bonus.eu alebo zavolaním na infolinku +420 702 193 570.

26) Pracovná doba infolinky Kampane je v pracovné dni od 8:00 do 16:00.