Informácia o spracúvani osobných údajov

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako správca osobné údaje účastníkov kampaní uvedených na týchto webových stránkach v nasledujúcom rozsahu a pre nižšie uvedené účely:


Účel spracovania:

Organizácia a vyhodnotenie Kampane a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel Kampane v súvislosti s účasťou účastníka v Kampani

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, číslo bankového účtu, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

 

Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv Samsung SK v súvislosti s kampaňou, tj. po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil.


Účel spracovania:

Prezentácia výsledkov Kampane v médiách a reklamných materiáloch

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, podobizeň a prípadné obrazové či zvukové záznamy vytvorené v rámci danej kampane

 

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

 

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný, zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov berie účastník kampane na vedomie, že má nasledujúce práva:

  • poskytnutie prístupu k osobným údajom, prostredníctvom ktorého môže získať najmä informácie o tom, či sú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah spracúvaných údajov a prípadne aj informácie o tom, komu boli osobné údaje sprístupnené, pokiaľ je to relevantné. Tiež mu môže byť poskytnutá kópia spracúvaných osobných údajov;
  • opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne o doplnenie neúplných údajov;
  • vymazanie údajov napr. v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje spracovávajú nezákonne;
  • prenosnosť údajov, podľa ktorej môže účastník kampane získať osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov;
  • zabezpečenie, aby nebol predmetom žiadneho automatického rozhodovania;
  • právo podať sťažnosť orgánu dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viacej informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou;
  • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej má účastník kampane právo namietať proti spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.

Okrem Prevádzkovateľa, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k predávaniu osobných údajov do tretích krajín, Korey, na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti ochrany alebo štandardných zmluvných doložiek (GDPR).

Poskytnuté osobné údaje budú ďalej sprístupnené spoločnosti Klapro s.r.o., so sídlom Jahodová 2702/127, Praha 10, 106 00, IČO: 28901771, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 152053 ako sprostredkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť účastníka v kampani, pokiaľ sa nejedná o spracúvanie na základe udeleného súhlasu účastníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre účasť v kampani, nebude možné, aby sa účastník kampane zúčastnil. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na uvedenej adrese, prípadne na e-mailovej adrese d.palanekova@samsung.com.

Pre uvedený účel spracúva osobné údaje ako správca tiež spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“).


Účel spracovania:

Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Rozsah spracúvaných údajov:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

 

Osobné údaje na tento účel spracováva Samsung SK na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.